Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE

 

I. Zasady ogólne

 

§ 1

 

Ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, zwanej dalej Biblioteką, mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

§ 2

 

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych uzyskuje się na podstawie imiennej karty bibliotecznej. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania z wszystkich udostępnianych zbiorów i usług Biblioteki.  

§ 3

 

1. Osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały w Chojnowie mogą zapisać się do Biblioteki po wpłaceniu kaucji zwrotnej.

2. Wysokość kaucji wynosi:

a) w Dziale dla Dzieci i Młodzieży - 20 zł (dwadzieścia złotych),

b) w Dziale dla Dorosłych - 30 zł (trzydzieści złotych).

3. Wypłata kaucji następuje na żądanie czytelnika.

4. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, przedłożenie oryginału druku wpłaty kaucji oraz uregulowanie wszystkich należności wobec Biblioteki.

5. Po upływie jednego roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja zaliczana jest do pozostałych przychodów operacyjnych Biblioteki.

 

§ 4

 

Z Działu dla Dorosłych mogą korzystać czytelnicy, którzy ukończyli 16. rok życia.

 


II. Zapis czytelników

 

§ 5

 

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:

a) obywatele Polski - okazać dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym w Bibliotece podpisać ją,

b) obywatele innych krajów - okazać paszport lub inny ważny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym w Bibliotece podpisać ją.

2. Osobę niepełnoletnią może zapisać do Biblioteki  rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za nią kartę zobowiązania i jest odpowiedzialny za zbiory przez nią wypożyczone.

 

§ 6

 

1. Przy zapisie Biblioteka wydaje czytelnikowi kartę biblioteczną.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej Biblioteka wydaje czytelnikowi nową kartę.

3. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wydaniu nowej karty.

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

 

§ 7

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych osobowych zamieszczonych w karcie zobowiązania.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów Biblioteki lub ich równowartości.


 

III. Udostępnianie zbiorów i usług

 

§ 8

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani posiadający kartę biblioteczną.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. W wypożyczalni jednorazowo można wypożyczyć 3 egzemplarze na okres nie dłuższy niż 30 dni. Jednostką publikacji książkowej jest jeden wolumin, natomiast jednostką zbiorów audiowizualnych jest komplet płyt lub kaset składających się na dany tytuł.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, jeśli  nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

5. Czytelnik może korzystać z rezerwacji zbiorów. 

 

§ 9

 

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani posiadający kartę biblioteczną.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu.

4. W celu skorzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu czytelnik pozostawia u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną i wpisuje się do rejestru odwiedzin.

5. Przyniesione ze sobą publikacje lub inne materiały do pracy należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

6. W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może czytelnikowi zapisanemu do biblioteki wypożyczyć zbiory z czytelni do domu:

a) książki i inne media (oprócz czasopism) - 3 egzemplarze za kaucją w wysokości obowiązującej ceny rynkowej, na czas zamknięcia czytelni,

b) czasopisma - 5 egzemplarzy numerów archiwalnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

7. W czytelni nie ma wolnego dostępu do regałów - zamówione zbiory podaje i przyjmuje po ich wykorzystaniu dyżurny bibliotekarz.


§ 10

 

Zasady korzystania z  dostępu do komputerów i Internetu określa dokument  Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu i pakietu Open Office/Microsoft Office w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie stanowiący załącznik do regulaminu.


§ 11

 

1. Czytelnik może zamówić książkę lub inne medium w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Ze sprowadzonych publikacji czytelnik korzysta na miejscu w dziale, który zrealizował zamówienie.

3. Czytelnik pokrywa wszystkie koszty sprowadzenia zamówionych publikacji.


§ 12

 

1. Biblioteka może pobierać opłaty określone regulaminem.

2. Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.

 

§ 13

 

1. Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad termin ustalony w § 8 ust. 3  oraz w § 9 ust. 6  regulaminu Biblioteka pobiera opłaty w kwocie: 0,05 zł od każdego wypożyczonego egzemplarza za każdy dzień po terminie zwrotu. Za wysłane upomnienia czytelnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki.

2. Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów bibliotecznych w terminie określonym regulaminem Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto czytelnika jest zablokowane.

3. Jeśli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, nie zwraca wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub przekazać je firmie windykacyjnej.

4. W przypadku dokonania zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych po otrzymaniu Upomnienia nr 1 w terminie 14 dni od daty jego wysłania, pobierana jest jedynie opłata za wysłane upomnienie.

 

§ 14

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.

3. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

4. Wobec czytelnika, który nie wniesie w wyznaczonym terminie opłat za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych, Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej lub przekazania ich firmie windykacyjnej.

 

§ 15

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania pomieszczeń Biblioteki oraz sprzętów i urządzeń stanowiących ich wyposażenie. Urządzenia oddane do dyspozycji czytelnika należy użytkować zgodnie z instrukcjami, zasadami zawartymi w regulaminie oraz wskazówkami bibliotekarzy.

2. Zniszczenie lub uszkodzenie mienia bibliotecznego z winy czytelnika staje się podstawą roszczeń finansowych Biblioteki. Ich wartość określa cena zakupu lub naprawy sprzętu albo wykonania usługi niwelującej skutki zniszczenia mienia bibliotecznego określona w dniu stwierdzenia szkody.

3. Wobec czytelnika, który nie wniesie w wyznaczonym terminie opłat za zniszczone lub uszkodzone mienie biblioteczne, Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej lub przekazania ich firmie windykacyjnej.

 


IV. Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych, wprowadzania zwierząt oraz pozostawiania rowerów.

 

§ 17

 

Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej oraz roznoszenia, nalepiania bądź pozostawiania ulotek i innych materiałów reklamowych.

 

§ 18

 

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez czytelnika na terenie Biblioteki.

 

§ 19

 

1. Czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki jeżeli: 

a) nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu,    

b) nie respektuje norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych,                                            

c) nie zachowuje elementarnych zasad higieny osobistej,                           

d) swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.  

2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

 

§ 20

 

Zmiany w niniejszym regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez ich wywieszenie w Bibliotece. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się,  że czytelnik przyjął je do wiadomości.

 

§ 21

 

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, pl. Zamkowy 2.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie do Burmistrza Chojnowa, pl. Zamkowy 1.

 

 


 

 

Załącznik do regulaminu

korzystania ze zbiorów i usług

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie

 

Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu

i pakietu Open Office/Microsoft Office

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie

 

I. Zasady ogólne

 

§ 1

 

Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w Bibliotece mają osoby, które ukończyły 13. rok życia i posiadają kartę biblioteczną.

 

§ 2

 

W celu skorzystania ze stanowiska komputerowego użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza karty bibliotecznej i wpisania się do rejestru odwiedzin.


 

§ 3

 

Użytkownik korzysta ze stanowiska komputerowego samodzielnie. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.


§ 4

 

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych.

 

§ 5

 

Komputery zainstalowane w Bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.).

 

§ 6

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas pracy komputera należy powiadomić o tym dyżurnego bibliotekarza, bez podejmowania próby naprawy.

 

§ 7

 

Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez jedną godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych oczekujących na dostęp do stanowiska komputerowego.

 

§ 8

 

1. Użytkownicy mają prawo do:

a) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece na zasadach określonych w § 10-11,

b) korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w § 12-13,

c) korzystania z dostępu do pakietu Open Office/Microsoft Office na zasadach określonych w § 14-15,

d) rezerwacji czasu pracy na komputerze,

e) kopiowania części danych, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim,

f) korzystania z własnych nośników elektronicznych pod warunkiem przeskanowania przez program antywirusowy zainstalowany na danym komputerze pod nadzorem dyżurnego bibliotekarza.

2. Użytkownikom zabrania się:

a) instalowania innych programów i zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

b) korzystania z oprogramowania nie wymienionego w § 10-15 zainstalowanego na dysku twardym komputera.

 

§ 9

 

Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

 

 

II. Korzystanie z oprogramowania multimedialnego

 

§ 10

 

Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych udostępnianych w Bibliotece.

§ 11

 

Korzystanie z programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.

 

 

III. Korzystanie z dostępu do Internetu


 

§ 12

 

Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.

 


                                                                                           § 13

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

 


IV. Korzystanie z pakietu Open Office/Microsoft Office


 

§ 14

 

Na wskazanym stanowisku komputerowym użytkownik może korzystać z pakietu Open Office/Microsoft Office.

 

§ 15

 

Korzystanie z pakietu Open Office/Microsoft Office jest bezpłatne

.

 

V. Ochrona sprzętu komputerowego i zbiorów bibliotecznych

 

§ 16

 

Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu i zbiorów bibliotecznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

§ 17

 

1. Za uszkodzenia sprzętu i udostępnionych zbiorów powstałe z winy użytkownika ponosi on odpowiedzialność materialną.

2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do roszczeń w celu pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub zbiorów bibliotecznych.

 

 

                                                                               

 

                                                                      
                                                                                                                   

 Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki