Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Załącznik do umowy 
dot. warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie

 

PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest samorządową instytucja kultury. Głównym wyznacznikiem działań  jest sprostanie oczekiwaniom użytkowników w zakresie dostępu do nowości wydawniczych w postaci książek i audiobooków, interesujących czasopism, bibliotecznych zasobów,   zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i kultury, promowanie czytelnictwa. Ważnym aspektem funkcjonowania biblioteki jest duża i zróżnicowana oferta, współpraca z innymi instytucjami. 
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE:
I. Biblioteka hybrydowa - łącząca tradycyjne formy działalności ( udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji, działalność kulturalna           i edukacyjna) z nowymi technologiami (digitalizacja zbiorów, wirtualizacja usług bibliotecznych.
II. Biblioteka jako „trzecie miejsce”- miejsce stanowiące przestrzeń do aktywnych działań, służące kreowaniu wartości kulturowych              i społecznych.
III. Biblioteka otwarta-zapraszająca do współdziałania, partycypacji w działaniach, wykraczających również poza biblioteczne mury.
IV. Biblioteka ucząca – zaspakajająca potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne, upowszechniające wiedzę i kulturę oraz promująca czytelnictwo poprzez nowatorskie działania.
V. Realizacja opracowanej koncepcji - zakres działań:
1. Podnoszenie jakości pracy MBP w procesie organizacji i zarządzania instytucją:
- bieżące gromadzenie zbiorów ( zakup książek, czasopism, audiobooków, e-booków),
- prowadzenie strony internetowej oraz założenie profilu na Facebooku,
2. Prowadzenie kontroli zarządczej m.in. poprzez wydatkowanie środków budżetowych zgodnie
z ustawą o finansach publicznych.
3. Wspieranie pracowników tj. stworzenie zespołu, który dzięki efektowi synergii wykracza poza prostą sumę potencjałów pojedynczych osób. Dbałość o pozytywne relacje między wszystkimi pracownikami. Motywacja do udziału w szkoleniach. Refleksyjność działań wynikająca z samooceny pracowników, ale też z informacji zwrotnych od odbiorców usług biblioteki.
4. Interdyscyplinarność w działaniu – współpraca z Burmistrzem Miasta Chojnowa, z Radą Miejską we wszystkich aspektach działania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz współdziałanie z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy.
5. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych poprzez Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Promocja czytelnictwa oraz Program Instytutu Książki pn. „ Partnerstwo dla Książki”, Projekt Fundacji Civis Polonus pn. „Równać szanse – małe granty”, „Program Rozwoju Bibliotek” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
6. Rozwój dostępu do informacji i wiedzy. Informacja i wiedza  poprzez Internet, który zapewnia niemal nieograniczony dostęp. Sporządzanie przez pracowników list stron internetowych zawierających rzetelne informacje.
7. Popularyzacja kultury poprzez promocję czytelnictwa. Włączenie do standardowej oferty audiobooków, e-booków. Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej w obszarze kultury obejmie działania ułatwiające dostęp do kultury poprzez zwiedzanie wirtualnych galerii, muzeów – strona Google Arts&Culture, organizację akcji czytelniczych w przestrzeni publicznej.
8. Efektywna edukacja – oferta edukacyjna Miejskiej Biblioteki będzie uzupełniać działania placówek oświatowych.
9. Integracja i aktywizacja społeczności odbywać się będzie m. in. poprzez aktywizację społeczną 
i kulturalną mieszkańców. Aktywni w działaniu – osoby kreatywne, grupy formalne i nieformalne mogłyby realizować projekty społeczne swojego autorstwa np. Aktywne Kobiety, imprezy plenerowe np. Piknik z książką kucharską. QUESTING jako metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować. Promowanie dziedzictwa miasta, regionu, angażowanie członków społeczności.
10. Biblioterapię jako formę leczenia lub terapeutycznego wsparcia z użyciem wyselekcjonowanej literatury.
V. Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
Biblioteka będzie informować na bieżąco mieszkańców i partnerów o swoich planach i działaniach zachęcając ich do wyrażania opinii. Komunikacja odbywać się będzie w formach bezpośrednich 
i za pośrednictwem poczty elektronicznej, blogów oraz innych mediów społecznościowych. Standardowym narzędziem komunikacji będzie funkcjonalna i aktualizowana strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.


Burmistrz Jan Serkies                                                                                              Lucyna Spes                                                                                         
Organizator                                                                                                                 Dyrektor                                                                                                  

 


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki