Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Deklaracja Dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie


Wstęp Deklaracji


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.chojnow.eu


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2009-01-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Aktualizacja Deklaracji: 2021-03-17, 2022-03-30


Skróty klawiaturowe


Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

Barbara Landzberg, e-mail: biblioteka.chojnow@gmail.com, tel: 76 818 83 46.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacja o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie w tekście łatwym do czytania (ETR)


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).


Dostępność architektoniczna


Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

 • Biblioteka nie dysponuje  miejscami parkingowymi. Przed sąsiednim budynkiem, Urzędem Miejskim w Chojnowie, znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

 • Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd. Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielkie pomieszczenie tzw. wiatrołap, następne drzwi i dalej dostęp do szerokiego holu głównego.

 • Z holu głównego jest dostęp do Działu dla Dorosłych – Wypożyczalni i Czytelni oraz klatki schodowej.

 • Na klatce schodowej jest dostęp do platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Platforma przemieszcza się na I piętro budynku – do pozostałych pomieszczeń biblioteki przeznaczonych dla użytkowników tj. Działu dla Dzieci i Młodzieży oraz Sali Edukacyjnej.
 • Korytarze i schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność. Schody są wyposażone w poręcze.

 • Na parterze i I piętrze znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe lub pętle indukcyjne.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.


W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: tel. 76 818 83 46

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, Pl. Zamkowy 2, 59 – 225 Chojnów

 • wysłać e-mail na adres: biblioteka.chojnow@gmail.com

 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach otwarcia

Informacje dodatkowe


Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej www.biblioteka.chojnow.eu

Strona internetowa www.biblioteka.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:


Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

•          HTML 5

•          WCAG 2.0 (poziom AA)


Kompatybilność:

•          Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

•          Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 

•          Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.


Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

•          zmiana wielkości czcionki,

•          zmiana kontrastu,

•          większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

•          całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.


Skróty klawiaturowe:

CTRL+U - Menu dostępności 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Inne informacje i oświadczenia


Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki