Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
 

Statut

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie


§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie zwana dalej „Biblioteką" została utworzona na mocy uchwały

Nr XI/63/92 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 marca 1992 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.).

 

§ 2.1. Biblioteka działa na terenie miasta Chojnowa.

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Chojnowie, pl.Zamkowy 2.

3. Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§ 3.1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteka sprawuje Burmistrz Miasta Chojnowa.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Legnicka Biblioteka Publiczna.

 

§ 4. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1.Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym,
w podeszłym wieku i niepełnosprawnym.

5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych

i faktograficznych.

6. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

7. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Chojnowa.

8. Udzielanie innym bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

10. Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowisk lokalnych.

11. Prowadzenie innej działalności oraz sponsoringu celem uzyskania dodatkowych środków na realizację zadań programowych.

 

§ 6.1. Biblioteką zarządza dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Chojnowa. Powoływanie dyrektora odbywa się w drodze konkursu.

2. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa.

 

§ 7. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące działy:

  1. Dział Gromadzenia i Opracowania,

  2. Dział dla Dorosłych,

  3. Dział dla Dzieci i Młodzieży.

2. Szczegółową organizację Biblioteki oraz zakres kompetencji określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Biblioteki, a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chojnowa.

 

§ 8. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków budżetu miasta Chojnowa i innych źródeł.

 

§ 9. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki