Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie, 59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy 2 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

……………….........................................................

Data i podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, 59-225 Chojnów, Pl.  Zamkowy 2 jako pracodawca,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, 59-225 Chojnów , Pl. Zamkowy 2 
   z dopiskiem „IOD”
  • e-mail:  kontakt@odoonline.pl 
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane 
  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy art. 221 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) w   celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na  pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. Przetwarzanie będzie odbywać się  na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) a w przypadku danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 4. podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie  zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu,
 7. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko,
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie . 
 9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych,
 10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki