Katalog on-line


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie i Dyskusyjny Klub Książki ŁGARZ zapraszają na spotkanie autorskie on-line z Iwoną Kienzler – 26 listopada, godz.17.00 . Link do spotkania:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkwODI4N2EtY2FlOC00MzJiLThmNGItMjFlZTlkMWU1M2E2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbeacd9e-2ed0-4c2b-8d6d-2549590f1f73%22%2c%22Oid%22%3a%22caa03cab-ac8b-415c-970a-5caa7fa528f5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki