Katalog on-line

Konkurs literacki „Książkowe rymowanki"


Regulamin

 


Organizator:

                                                                                                                                                                                              

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie                                                                                                                                  


Cele konkursu:

                                                                                                                                                                                     

- promowanie czytelnictwa

- rozwijanie aktywności twórczej


Zasady uczestnictwa:

                                                                                                                                                                            

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z chojnowskich szkół podstawowych w wieku 9-12 lat.                                                                                                                                                                                   


2. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki zachęcającej do czytania książek. Rymowanka, czyli rymowany wierszyk, może mieć dowolną objętość.


3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 rymowanki.                                                                                                   


4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie rymowanki będące wynikiem osobistej pracy twórczej uczestników i nienaruszające praw osób trzecich. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.


5. Prace konkursowe należy przesłać mailem na adres Działu dla Dzieci i Młodzieży: mbpchojnow.dzieci@gmail.com w terminie do 10 sierpnia 2020 r. Mail wysyła i podpisuje opiekun prawny uczestnika konkursu.

W treści maila należy zamieścić imię i nazwisko, wiek i nazwę szkoły autora pracy konkursowej oraz  zgodę na uczestnictwo w konkursie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru:


Zgoda na uczestnictwo w konkursie

Wyrażam zgodę na uczestnictwo  ….................................................. /imię i nazwisko uczestnika/ w konkursie „Książkowe rymowanki", organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie w terminie: lipiec-sierpień 2020 r.

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się/zapoznałam się z regulaminem konkursu.

…................................................................................................

/ imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu/


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ….................................................. /imię i nazwisko uczestnika/ na potrzeby konkursu „Książkowe rymowanki", organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie w terminie: lipiec - sierpień 2020 r., zgodnie z art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: RODO).

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

…................................................................................................

/ imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu/

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, w tym klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, są zamieszczone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie: www.biblioteka.chojnow.eu (zakładka: Ochrona danych osobowych).


6. Ogłoszenie wyników konkursu będzie opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie: www.biblioteka.chojnow.eu w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie także przesłana mailem do autorów nagrodzonych prac.


Nagrody:


1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.


2. Dla autorów najlepszych prac przyznane zostaną nagrody.


Inne postanowienia:


1. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

2. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z pracy przez Organizatora. Zgoda obejmuje wykorzystanie pracy, za pośrednictwem dowolnego medium,  na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publikację w Internecie, wydawnictwach drukowanych, udostępnianie publiczne na spotkaniach, wystawach i innych w ramach promocji niniejszego konkursu, bez ograniczenia czasowego i geograficznego.                                                                     


3.  W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z jury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki