Katalog on-line

                                                                Wstęp

 

                 Żyjemy w czasach wielkich osiągnięć nauki i techniki, globalizmu gospodarczego,

 integrowania się produkcji i polityki wielu państw, walki o pokój i podstawowe wolności dla

wspólnot narodowych i każdego człowieka, a jednocześnie musimy zmagać się z kryzysem,

szerzącymi się aktami terroru, wojnami lokalnymi i brutalnym łamaniem podstawowych praw

jednostki ludzkiej przez niektóre państwa i fanatyczne odłamy religijne.

                Również we własnym kraju, a nawet w dobrze układającej się współpracy

międzynarodowej z sąsiadami, niejednokrotnie stajemy przed zjawiskami lub zdarzeniami,

których przyczyny i skutki trudno jest nam zrozumieć, ponieważ nasza wiedza i świadomość

historyczna jest niewielka. Gubimy się wtedy w gąszczu faktów i tendencyjnych

interpretacjach medialnych.

                Dobrze więc, jeśli potrafimy samodzielnie poruszać się po ścieżkach dziejów

ojczystych i powszechnych, w tym też po ciekawych epizodach regionalnych i lokalnych.

 Historia jest rzeczywiście piękną nauczycielka życia, pozwala szukać prawdy i wskazuje

drogi ku lepszej przyszłości.

               Praca niniejsza może poszerzyć zasób wiedzy i sprostać naszym oczekiwaniom

intelektualnym z zakresu niektórych zagadnień regionu dolnośląskiego w latach 1945-1947.

Żyjącym osadnikom przypomni lata trudnych przesiedleń i odbudowy, a zainteresowanej

młodzieży ukaże okoliczności szczęśliwego powrotu Ziem Piastowskich do Macierzy

 i twórczą pracę pokoleń Polaków w tej części kraju po 1945r.

              Poznawanie epizodów z historii regionalnej wzbogaca znacząco osobowość

człowieka, rozwija myślenie i korelację wydarzeń w czasie oraz wyzwala pozytywne uczucia

do bliskich nam miejscowości i osiągnięć kulturalnych.  Okres piastowski dziejów Dolnego

Śląska i minione dziesiątki lat historii po zakończeniu II wojny światowej dostarczają

mnóstwo chwalebnych wydarzeń, by eksponować w mediach polskość tych ziem,

a w szkołach wzbogacać program podstawowy historii o wybrane treści danego regionu,

miejscowości, i nie zadowalać się niekiedy jedynie mniej istotnymi zdarzeniami z dziejów

okresu czeskiego…, czy niemieckiego.

             Trzeba tylko chcieć, żeby znaczenie szerzej popularyzować wiedzę o tej pięknej

krainie polskiej. Wymaga to jednak dodatkowego wysiłku intelektualnego od nauczycieli,

których władze szkolne i samorządowe powinny ustawicznie wspierać moralnie i finansowo,

bo samo powołanie pedagogiczne i talenty osobiste nie rozwiążą optymalnie wszystkich

zadań poznawczych i wychowawczych szkół.

             Praca składa się z pięciu rozdziałów i aneksów. Każdy rozdział stanowi odrębną

całość tematyczną. Były pisane w różnych latach, od schyłku starej formacji ustrojowej

do 2010r.

            Aneksy wzbogacają wybrane zagadnienia regionalne i mogą być materiałem

do samodzielnej pracy z tekstem źródłowym.

             Na przykładzie powiatu złotoryjskiego starałem się ukazać proces powojennych

przesiedleń i osadnictwa, oraz przeobrażeń społecznych, gospodarczych i politycznych

dokonanych przez naszych rodaków pod kierunkiem miejscowej administracji, w warunkach

stacjonowania wojska radzieckiego.

           Podstawę  badań stanowiły materiały archiwalne, wspomnienia i relacje osadników.

Niezbędne  też były prace innych autorów.

           Bogatego zasobu faktów i opinii dostarczyły liczne wspomnienia i relacje pionierów

powiatu złotoryjskiego, które skatalogowałem tematycznie i w dalszym ciągu przechowuję.

           Pragnę serdecznie podziękować wszystkim absolwentom Zespołu Szkół Zawodowych

i Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi, którzy sumiennie pomagali mnie w gromadzeniu

cennych wspomnień i wywiadów, obejmujących swym zakresem lata 1945-1948.

           Dziękuję także pracownikom Archiwum Państwowego w Legnicy za wyrozumiałość

i pomoc. 

                                                                                      Leopold Wokotrub

 

(szerokość: 375 / wysokość: 535)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(szerokość: 375 / wysokość: 535)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(szerokość: 375 / wysokość: 535)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(szerokość: 375 / wysokość: 535)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(szerokość: 375 / wysokość: 535)

Wakacje z Biblioteką on-line: lipiec - sierpień 2020 (www.biblioteka.chojnow.eu) *** Wystawa Tadeusza Rybczyńskiego "Podążając za marzeniami": lipiec - sierpień 2020

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki