Katalog on-line


III Chojnowski Konkurs Poetycki


Regulamin:

 

Organizatorzy:


- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Cele konkursu:


- rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej mieszkańców Ziemi Chojnowskiej,

- rozwijanie aktywności twórczej i integracja mieszkańców Ziemi Chojnowskiej.


Zasady uczestnictwa:


1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy (byli i obecni) miasta i gminy Chojnów w wieku od 15 lat.


2. Na konkurs należy przesłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.


3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce. Łącznie objętość przesłanych utworów nie może przekraczać 6 stron standardowego maszynopisu.


4. Prace konkursowe należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres:


Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Zamkowy 2

59 - 225 Chojnów


5. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora, jego numerem telefonu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby III Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego /podpis uczestnika konkursu).


Terminy:


1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).


2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych MBP i MOKSiR w Chojnowie:

www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu


Nagrody:


1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.


2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów  i sponsorów.


Inne postanowienia:


1. Organizatorzy planują wydanie pokonkursowego tomiku zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory bez prawa do honorarium. W przypadku małej liczby nagrodzonych utworów pojawią się one w zbiorowym wydawnictwie, np. z okazji V edycji konkursu.


2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na różnych polach eksploatacji /np. Internet, prasa itp./ Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze - nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony organizatorów.


3. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.).


4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jury.

  Od 21 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników *** 

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki