Katalog on-line
 

 

(szerokość: 95 / wysokość: 47)Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju

Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jestwspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

 

Regulamin konkursu

na logo programu „Młodzi Tworzą Sztukę"
Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie


Cele konkursu:

 1. Wyłonienie najlepszego znaku graficznego identyfikującego i promującego cykliczny, coroczny

  program edukacyjno - kulturalny „Młodzi Tworzą Sztukę". Program „Młodzi Tworzą Sztukę"

  ma wspierać rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z chojnowskich szkół poprzez przeprowadzanie różnorodnych przedsięwzięć np. warsztatów, konkursów, wystaw.

 2. Rozwijanie zainteresowania mieszkańców Chojnowa sztuką.


Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest adresowany do mieszkańców Chojnowa. W konkursie mogą wziąć udział osoby niemieszkające w Chojnowie, ale uczące się w chojnowskich szkołach.

 2. Prace konkursowe powinny być wykonane wyłącznie indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty logo.

 3. Projekt może być wykonany dowolną techniką, tradycyjną lub komputerową, w jednym

  lub więcej kolorach. Projekt powinien zawierać logo mieszczące się w polu 15 cm x 15 cm.

 4. Logo powinno zawierać nazwę: Młodzi Tworzą Sztukę.

  Projekt logo może być kombinacją w/w nazwy i elementów graficznych/rysunków.

 5. Na konkurs mogą być zgłoszone jedynie te prace, które nie były zgłoszone w innych konkursach.

 6. Materiał chroniony prawami autorskimi nie może być wykorzystany do projektu.

 7. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem „Konkurs na logo programu: Młodzi Tworzą Sztukę" opatrzonych godłem autora. Wewnątrz koperty, oprócz projektu lub projektów, powinna znajdować się druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić dane autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu / podpis uczestnika konkursu).

 8. Prace konkursowe należy nadsyłać (lub składać) na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Zamkowy 2, 59 - 225 Chojnów

  w terminie do 22.02.2011 r.

  (decyduje data otrzymania prac konkursowych przez Organizatora).


Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników konkursu:

 1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

 2. Jury dokona wyboru jednego najlepszego projektu logo w terminie do 28.02.2011 r.

 3. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest odtwarzacz multimedialny.

 4. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP: www.biblioteka.chojnow.eu oraz w lokalnych mediach.


Inne postanowienia:

 1. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

 2. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane

  z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu,

  z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

 4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.


 
  Od 21 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników *** 

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki