Katalog on-line
 

I Chojnowski

Konkurs Poetycki


Regulamin:


Organizatorzy:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Cele konkursu:

- rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej mieszkańców Ziemi Chojnowskiej,

- rozwijanie aktywności twórczej i integracja mieszkańców Ziemi Chojnowskiej.


Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 15 lat zamieszkujące na terenie

miasta i gminy Chojnów.

2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

I - 15 – 19 lat

II - powyżej 19 lat

3. Na konkurs należy przesłać utwory niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce. Łącznie objętość przesłanych utworów nie może przekraczać 6 stron standardowego maszynopisu.

5. Prace konkursowe należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Zamkowy 2

59 – 225 Chojnów

6. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować

w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu /podpis uczestnika konkursu).


Terminy:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2010 r.

w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie (ul. Małachowskiego 7,

59 – 225 Chojnów), o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni listownie. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych MBP

i MOKSiR w Chojnowie:

www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu


Nagrody:

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów

i sponsorów.


Inne postanowienia:

1. Organizatorzy planują wydanie pokonkursowego tomiku zawierającego nagrodzone

i wyróżnione utwory bez prawa do honorarium.

2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie

(usługi pocztowe, koszty podróży itp.).

3. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmą Organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Dział dla Dorosłych nieczynny: 02.03 - ok. 14.03.2020 r. *** Wystawa "Malujemy samodzielnie i z pomocą": styczeń - luty 2020 

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki