Katalog on-line

Regulamin konkursu plastycznego

„Pocztówka z wakacji"

 

Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

 

Cele konkursu:


*  rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci

*  rozwijanie wrażliwości estetycznych

*  stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

 

Zasady uczestnictwa:


1. Konkurs adresowany jest do dzieci z miasta Chojnowa w wieku od 7 do 12 lat.

2. Tematyka konkursu: zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej miejsce swojego odpoczynku wakacyjnego.

2. Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie zgłaszanymi w innych konkursach.

3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką płaską (malowanie, wydzieranie, wyklejanie itp.) w formacie A3, bez wykorzystywania gotowych elementów i techniki komputerowej.

4. Do każdej pracy powinny być dołączone dane autora: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu rodzica /opiekuna prawnego oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dotycząca uczestnictwa w konkursie, zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

 

Termin składania prac:


Prace należy złożyć do dnia  13.08.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie  (pl. Zamkowy 2).

 

Ocena prac konkursowych i nagrody:


1. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat.

3. Komisja będzie uwzględniać poziom artystyczny pracy, pomysłowość, pracochłonność i estetykę wykonania.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 

Postanowienia końcowe:


1. Informacja o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród laureatom zostanie przekazana telefonicznie rodzicom/opiekunom prawnym dziecka a także zostanie zamieszczona  na stronie internetowej Organizatora do dnia 20.08.2021 r.

2. Dostarczając prace na konkurs każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: eksponowanie prac na pokonkursowej wystawie, zamieszczanie fotografii prac w miejskich materiałach reklamowych, albumach, kalendarzach, wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora oraz miejskich Chojnowa (w tym Facebook).

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszelkie dane osobowe, pozyskane w ramach konkursu, przetwarzane będą tylko w celu jego realizacji.

4. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

(szerokość: 750 / wysokość: 1060)

Wystawa prac Aleksandry Anny Sikorskiej "Kolory duszy": 15 wrzesień - 31 październik 2021

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki