Katalog on-line

 „Z książką na walizkach czyli  XII dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami"

Regulamin 9. Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów
pn .„Przygoda, tajemnica, sensacja w książce"

I.              Organizator:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach.

II.           Cele konkursu:

·        Rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

·        Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży twórczością współczesnych pisarzy polskich.

·        Kształtowanie kultury literackiej młodych czytelników.

·        Rozwijanie wrażliwości estetycznej młodych twórców.

III.        Zasady uczestnictwa w konkursie:

·        Adresaci: przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Dolnego Śląska.

·        Na konkurs należy przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: literackiej lub plastycznej.

·      Praca literacka powinna być recenzją wybranej książki przygodowej polskiego autora. Dobra recenzja powinna: zawierać nazwisko autora, tytuł i gatunek literacki np.: powieść, opowiadanie itd., określać problematykę, wspominać o tym, co najciekawsze, a nie opowiadać całej fabuły, zawierać subiektywną ocenę, co się w książce podobało, a co nie, dokładnie zachęcać do przeczytania lub odradzać przeczytanie książki, powinna zawierać uzasadnienie opinii recenzenta.

·      Praca plastyczna powinna być ilustracją do wybranej książki przygodowej polskiego autora. Ilustracja może być przygotowana w dowolnej technice graficzno-malarskiej (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranka), na papierze w formacie A3 lub A4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w domu lub w szkole pod opieką rodziców lub nauczyciela.

·        Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

·        Prace plastyczne i literackie należy dokładnie i czytelnie podpisać: imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, dane opiekuna, rodzica lub nauczyciela: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i/lub mail, tytuł i autor książki recenzowanej bądź ilustrowanej. Prace niepodpisane lub nieczytelnie podpisane nie będą brane pod uwagę.

·        Prace należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.

·      Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 4 grupach wiekowych: przedszkolaki, klasy 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, klasa 1-3 gimnazjum.

·        Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 13 kwietnia 2015 roku.

IV.         Zakończenie konkursu:

·     O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni poprzez opiekunów, a tym samym zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Polkowicach podczas finału XII dolnośląskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach". Wyniki konkursu będą również dostępne na stronie internetowej naszej Biblioteki.

V.            Postanowienia ogólne:

·       Komisja konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, będzie brała pod uwagę: zgodność prac z regulaminem, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania dzieła.

·        Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

·        Decyzja Jury jest ostateczna.

·        Fundatorami nagród rzeczowych są: Wydawnictwo Literatura i Akapit Press.

·   Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych.
W pracach literackich organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania korekt literackich i redakcyjnych oraz dokonywania skrótów.

·        Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych oraz wizerunku.

·        Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

·        Organizator nie zwraca kosztów podróży.

·        Pełny regulamin jest do pobrania na stronie internetowej Biblioteki www.mgbp.pl

·        Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego MGBP w Polkowicach ( 76 723 96 73 * dziecieca@mgbp.pl

Zajęcia plastyczne "Dekoracje Bożonarodzeniowe": 15 grudnia, godz.11.00 - 13.00 *** Wystawa "Biel i czerwień: kwiaty z polskich łąk i ogrodów": listopad - grudzień 2018

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki